Načítavam...

Podmienky inzercie

Základné pojmy a predmet portálu

Portál slúži na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi používateľmi, akými môžu byť inzerenti alebo kupujúci.

Prevádzkovateľ:

natelefone s. r. o., IČO: 54 364 833, 204, Bitarová 010 04, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: sro, vložka číslo: 78882/L

Portál:
www.natelefone.sk

Používateľom môže byť:

 • súkromný inzerent, ktorým je fyzická osoba predávajúca súkromný majetok alebo službu
 • firemný inzerent, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba, predávajúca predmety alebo služby svojej obchodnej činnosti

Kupujúci

 • fyzická alebo právnická, ktorá pomocou portálu vyhľadáva a kupuje tovary a služby, hodnotí ich, kontaktuje inzerentov

Základné podmienky

 1. Prevádzkovateľ plní výhradne funkciu sprostredkovateľa obchodu medzi inzerantmi a kupujúcimi. Nemá vplyv ani nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, hodnotenie inzerátov ani za odoslané maily a sťažnosti. Takisto nenesie zodpovednosť za priebeh kúpy a predaja medzi účastníkmi obchodu a to za kvalitu produktov, dodanie a úhradu.
 2. Právo využívať služby portálu získava používateľ až po odsúhlasení obchodných podmienok.
 3. Prevádzkovateľ má právo prepojenia portálu natelefone.sk aj s inými portálmi, ku ktorým má práva alebo je aj ich prevádzkovateľom.
 4. Používateľ týmto súhlasí s kontaktovaním prostredníctvom prevádzkovateľom za účelom informovania alebo reklamy, a to elektronickými prostriedkami, ktoré uviedol v súvislosti s využívaním služieb portálu. Správy nie sú zo strany prevádzkovateľa považované za spam. Ak s nimi používateľ nesúhlasí, môže sa odvolať písomne prostredníctvom e-mailovej adresy: natelefone@natelefone.sk

Ochrana osobných údajov

 1. Podľa ust. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, poskytuje používateľ prevádzkovateľovi svoje osobné údaje a to, za účelom poskytovania služieb na portáli natelefone.sk. Používateľ tak súhlasí s tým, aby prevádzkovateľ tieto údaje spracováva a nakladá s nimi v súlade s ust. zákona o ochrane osobných údajov.
 2. Registráciou na tomto portály, používateľ súhlasí so spracovaním, zhromažďovaním a používaním týchto informácií.
 3. Prevádzkovateľ má právo odtajniť údaje používateľa portálu. Môže tak urobiť, ak to bude nevyhnutné z hľadiska dodržania zákona respektíve v rámci súdnych sporov či správnych konaní vedených s prevádzkovateľom, alebo proti prevádzkovateľovi za účelom bránenia alebo chránenia práv prevádzkovateľa alebo prevádzkovateľov prepojených portálov. Môže tak urobiť aj za účelom chránenia osobnej bezpečnosti používateľov produktov alebo služieb.
 4. Osobné údaje používateľa sú zo strany Prevádzkovateľa využívané iba v medziach zákona o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ uchováva len meno a priezvisko, e-mailovú adresu, telefónne, názov spoločnosti, IČO a adresu, tak ako to inzerent zadal pri pridávaní inzerátu, alebo vo svojom používateľskom konte.
 5. Používateľ si je vedomý, že osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľovi dobrovoľne poskytol, môžu byť na serveroch sprístupnené tretím osobám. Zodpovednosť za zneužitie údajov uverejnených pri ponukách inzerentov tretími stranami nenesie zodpovednosť Prevádzkovateľ.

Registrácia a prihlásenie

Registrácia používateľa

 1. Registrovaní používatelia môžu vystupovať tak ako súkromný inzerent tak aj firemný inzerent.
 2. Registráciou v systéme natelefone.sk dáva používateľ prevádzkovateľovi súhlas na uverejňovanie vlastných kontaktov a identifikačných údajov pri svojich inzerátoch.

Prihlásenie používateľa

Používateľ je zodpovedný za svoje konto, za aktivity vykonané prostredníctvom neho a má povinnosť udržať svoje údaje v tajnosti. Je tiež povinný kontaktovať prevádzkovateľa pri zistení neautorizovaného použitia svojho používateľského konta a svojich údajov. Za škody spôsobené nedodržaním týchto podmienok inzercie si zodpovedá používateľ sám, nie prevádzkovateľ.

Úprava údajov inzerenta

 1. Povinnosťou používateľa je tiež udržiavať svoje kontaktné údaje pravdivé, presné a aktuálne počas celej doby využívania služieb portálu. Ak tak nevykoná, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmazať ponuku používateľa, pričom nie je jeho povinnosťou oznámiť túto skutočnosť používateľovi.
 2. Ak používateľ vyplní nepravdivé údaje, jeho konto môže byť pozastavené alebo úplne zrušené, nezávislé na tom, či uhradil administratívny poplatok, na vrátenie ktorého mu nevzniká právny nárok.
 3. Kontaktné údaje je možné, v prípade zmeny skutočností uvedených v kontaktnom formulári kedykoľvek zmeniť v užívateľskom konte, v sekcii „Upraviť údaje“ . V tejto sekcii je tiež možné nastaviť aktivovať (deaktivovať) využívanie e-mailovej notifikácie správ. Údaje viazané k samotnému kontu Natelefone.sk je možné meniť iba v profile tohto konta.

Správanie sa používateľov

 1. Používateľ
  - je zodpovedný za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), je povinný, aby bol jej obsah vrátane textu a fotografií v súlade s legislatívnymi normami SR, - môže inzerovať a predávať len tie predmety a služby, ktoré sú dovolené predávať alebo poskytovať v Slovenskej republike a nadobudol ich v súlade so zákonmi SR, má k nim vysporiadané všetky práva,
  - používateľovi je zakázané pridávanie ponúk, ktorými zasahuje do práv iných používateľov, znevažuje ich dobré meno, poškodzuje národné, etnické či náboženské cítenie a nie je v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  - vo svojej ponuke nesmie ponúkať iné produkty alebo služby, ako tie, ktoré priamo súvisia s danou ponukou, používateľ takisto nesmie niekoľkokrát uverejniť tú istú ponuku, ak je pôvodná ponuka stále platná
  - inzerovať sa môže vždy konkrétny produkt alebo službu, nie je zakázané inzerovanie podnikateľskej činnosti ako celku, taktiež prípadov platených reklamných produktov alebo bannerovej reklamy
  - ak si firemný inzerent žiada automatické uverejňovanie vlastnej ponuky systémom prevádzkovateľa, jeho povinnosťou je sprístupniť prevádzkovateľovi všetky technické informácie súvisiace so správou vlastnej internetovej stránky, ktoré sú nevyhnutné pre zladenie súčinnosti s portálom natelefone.sk. Prevádzkovateľ nie je povinný uverejňovať jeho ponuku automaticky, pokiaľ firemný inzerent potrebné informácie neposkytne a prevádzkovateľ neschváli inzerentovi jeho požiadavky.
 2. Prevádzkovateľ má právo zmazať ponuku inzerenta, a to v prípade, že mu inzerent nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci alebo oprávnenie poskytovať ponúkanú službu ani po tom ako mu poslal výzvu na zaslanie požadovaných dokumentov. Nárok na vrátenie administratívneho poplatku inzerentovi v takomto prípade nevzniká.
 3. Zmazať ponuku predajcu bez upozornenia môže prevádzkovateľ aj vtedy, keď používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na natelefone.sk
 4. Používateľ sa tiež zaväzuje, že jeho konanie, činnosť a ním pridávané inzeráty budú v súlade s podmienkami inzercie.
 5. Užívateľovi je zakázané využívať portál a služby portálu k účelom, ktoré akokoľvek odporujú zákonu a týmto podmienkam. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby portálu tak, že by poškodil, preťažil, znemožnil alebo inak zhoršil funkciu serverov prevádzkovaných správcom alebo jeho partnermi. Nemá tiež právo získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek verejne neprístupné materiály či informácie týkajúce sa služieb portálu, alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Správcom.
 6. Inzerovanie v rámci podnikateľskej činnosti je dovolené výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.
 7. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na portáli natelefone.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s podmienkami inzercie, t.j. že jeho konanie bude v súlade s podmienkami inzercie.

Sprístupnenie konta

Služby inzercie môžu byť sprístupnené ihneď po vyplnení kontaktných údajov – súkromný inzerent, alebo po administrátorovom overení – firemný inzerent. Pokiaľ sú všetky údaje správne, IČO sa nachádza v obchodnom alebo živnostenskom registri SR a aj ostatné uvedené informácie súhlasia s výpisom z registra, prevádzkovateľ kontaktuje e-mailom firemného inzerenta ohľadom sprístupnenia služby.

Pridanie a úprava inzerátov

Používateľ môže pridať inzerát nasledovnými spôsobmi:

1. Vloženie inzerátu pomocou rozhrania „Pridať inzerát“ na Natelefone.sk
Pomocou záložky „Pridať inzerát“ umiestnenej na hornej lište je možné sa dostať k jednoduchému formuláru pre pridanie inzerátu. Je nevyhnutné vyplniť všetky povinné položky, ktoré sú označené symbolom *. Je tiež možné k inzerátom pripojiť fotografie respektíve adresu s kontaktmi konkrétnej pobočky v prípade firemného inzerenta. Inzerát je následne platný po dobu 3 mesiacov, ak ho ale Používateľ nevymaže alebo nedeaktivuje.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na kontrolovanie inzerátov administrátorom. Môže tiež odstrániť inzerciu alebo hodnotenia, ktoré nie sú v súlade so zákonmi Slovenskej republiky, s dobrými mravmi alebo sú inak nevhodné na zverejnenie na tomto portály. Zmena zaradenie inzerátu do kategórie, ktorá je vhodnejšia pre daný inzerát a to bez oznámenia používateľovi je prevádzkovateľovi takisto dovolená, a to bez ohľadu na aktivované spoplatnené doplnkové služby. V prípade rozporu s podmienkami inzercie a následnému odstráneniu inzerátu, sa používateľ zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške už zaplateného, ale nevyčerpaného poplatku za doplnkové služby vzťahujúceho sa na konkrétny inzerát, zaplatený poplatok za doplnkové služby sa v takomto prípade nevracia, ale započítava sa na zmluvnú pokutu.

Na portáli natelefone.sk je zakázané inzerovať:

 • služby zhodného obsahu ako je natelefone.sk
 • nadmerné množstvo tovaru alebo služieb, v 1 inzeráte je možné inzerovať len 1 konkrétny produkt alebo službu podobného charakteru
 • inzeráty uvedené v inom ako Slovenskom jazyku ako aj nesprávna Slovenčina – zahraničné počítačové roboty
 • rýchle a bezprácne zárobky, inzeráty, ktoré smerujú k obsahu ako napríklad: pracanadoma.sk/xxx, práca s vyžadovaným poplatkom vopred
 • audiotextové čísla a SMS s osobitnou tarifikáciou
 • chudnutie
 • multilevel systémy, provízne systémy, pyramídové hry
 • erotické inzeráty, livechat, spoločníčky, tanečnice, hostesky, eskort, a iné eroticky zamerané pracovné ponuky

Zakázaný je predaj

 • kopírovaných CD, DVD, napodobeniny, plagiáty,
 • liekov, cigariet, alkoholu a drôg
 • bločky, faktúry, doklady, technické preukazy,
 • web stránky firiem a ich logá
 • chip tuning, powerboxy,
 • pohonné hmoty

Zakázané je tiež

 • písať celé slová veľkými písmenami, ak nie sú spomínané slová s úlohe skratiek
 • vkladať do názvu alebo textu inzerátu znaky ako „@*#$%^&!?“ , www adresu alebo vkladať formule ako „viac info v e-maile“ alebo podobne, keďže priestoru pre text inzerátu je dostatočný nato, aby sa tak zmestil celý popis
 • pridávať orámované alebo inak zvýraznené fotografie
 • používať superlatívy a tvrdenia, ktoré nie je možné overiť
 • používať opytovacie, rozkazovacie a zvolacie vety a skratky ako - atď., a iné, a podobne, resp. ich ekvivalenty.
 • propagácia pomocou formuliek ako „presvedčte sa osobne, tešíme sa na vás“ a iné

Úprava inzerátov

V sekcii „Moje inzeráty“ je možné kedykoľvek počas platnosti inzerátov, ich menenie, dopĺňanie alebo vymazanie.

Spoplatnené služby

Pridanie inzerátu

 • Mesačný balík / 1 inzercia 1,00€/ mesiac
 • Topovanie pre 1 inzercia / mesiac 25,00€/ mesiac
 • Ročný balík / 1 inzercia 10,00€/ rok
 • Topovanie pre 1 inzercia / rok 199,00€/ rok

Topovanie inzerátu

Topovaním inzerátu rozumieme zvýhodnenie pozície inzerátu oproti ostatným inzerátom, a tak jeho zviditeľnenie. Inzerát sa posunie pred ostatné (netopované) inzeráty, bude sa zobrazovať na popredných miestach v kategórií a vo výsledkoch vyhľadávania. Navyše bude počas celej doby topovania označený červeným nápisom TOP.

Obdobie topovania inzerátu

Dátum aktivácie topovania sa rovná začiatku aktuálneho topovania. Aj automatické predĺženie služby alebo začiatok ďalšieho topovania v prípade viacnásobného topovania sa považuje za aktiváciu topovania. Koncom aktuálneho topovania sa rozumie 7 dní od dátumu aktivácie topovania.

Aktivácia topovania je možná počas celého dňa (24 hodín).

V prípade, že bude váš inzerát jediným topovaným v danom období, bude zobrazený hneď na prvej pozícii, žiadne inzeráty ho nebudú môcť predbehnúť. Poradia v prípade viacerých inzerátov bude určené podľa času aktivácie topovania inzerátu. Neskôr topované inzeráty sa budú zobrazovať vyššie. Topovaný inzerát sa po uplynutí doby topovania zaradí medzi bežné inzeráty. V prípade viacnásobného topovania keď bude inzerát v čase aktivácie topovania už topovaný počet dní topovania sa spočíta. Ak sa stane, že bude inzerát naraz topovaný aj zvýraznený, služby budú prebiehať súčasne.

Ak je doba platnosti inzerátu kratšia ako obdobie topovania inzerátu, doba platnosti sa automaticky po aktivovaní služby predĺži o dobu topovania.

Reklamácie

Reklamácie sa riadia Reklamačným poriadkom Natelefone.sk, ak má Používateľ záujem o reklamáciu, jeho povinnosťou je písomne kontaktovať prevádzkovateľa na e-mailovej adrese natelefone@natelefone.sk, pričom v reklamácii musí byť uvedený konkrétny popis reklamovanej skutočnosti.

Prevádzkovateľ je povinný:

 • preveriť každú reklamácia, ak je reklamácia opodstatnená, jeho povinnosťou je podniknúť potrebné kroky k jej naplneniu.
 • informovať používateľa o svojom stanovisku k predmetu reklamácie. Ak je predmet reklamácie relevantný, je povinný používateľa informovať o zisteniach a riešeniach ako napraviť predmet reklamácie. Reklamáciu vybaví do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

Zodpovednosť za škodu

Používateľ využíva služby portálu natelefone.sk výhradne na vlastné riziko.

Prevádzkovateľ nezodpovedá za:

 • činnosť používateľov služieb portálu
 • za spôsob akým služby portálu využívajú
 • za prípadné zneužitie služieb portálu používateľom, či tretími osobami
 • za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb portálu natelefone.sk
 • za škody, ktoré by vznikli používateľom alebo tretím osobám v dôsledku nemožnosti využívania služieb portálu natelefone.sk
 • za obsah uverejnených inzerátov, vrátane textu aj fotografií
 • za akúkoľvek škodu, ktorá by mohla byť užívateľovi spôsobená v súvislosti s používaním služieb na inzertnom portáli
 • za nepretržitú funkčnosť natelefone.sk, má právo odstaviť portál natelefone.sk bez akéhokoľvek upozornenia a uvedenia dôvodu

Zrušenie konta

 1. Prevádzkovateľ si týmto vyhradzuje v súlade s podmienkami inzercie zrušiť používateľove konto bez predchádzajúceho upozornenia. Učiniť tak môže pri:
  a. porušení zákonov a právnych noriem SR a Európskej únie alebo podmienok inzercie,
  b. dlhodobej nečinnosti používateľa, tým sa myslí, ak sa neprihlási na server aspoň raz za posledných 21 dní od prvého odhlásenia, alebo ak sa na server neprihlási v priebehu 6 mesiacov
  c. žiadosti používateľa o zrušenie konta
  d. poškodení poskytovateľa alebo iného používateľa
 2. Používateľovi môže byť odoprený prístup ku kontu, odstránený inzerátov a hodnotení alebo môže byť odstránený on sám zo systému, a to z dôvodu poškodzovania poskytovateľa, iného používateľa alebo porušenia podmienok inzercie.

Záverečné ustanovenia

 1. Podmienky inzerovania na portáli natelefone.sk nadobúdajú svoju platnosť dňom uverejnenia. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť ustanovenia týchto podmienok a to kedykoľvek, pričom zmena podmienok nadobúda svoju platnosť okamihom zverejnenia na stránkach portálu. Používateľ je povinný pravidelne sledovať zmeny v podmienkach, tým že bude pokračovať v používaní služieb portálu, potvrdzuje, že súhlasí s ich zmenami.
 2. Vzájomný vzťah používateľa a prevádzkovateľa spravuje zmysle ust. § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka spravovať Obchodným zákonníkom.
 3. Právom prevádzkovateľa je meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu natelefone.sk a nie je povinný upozorniť nato používateľa.